ระบบบริการข้อมูลอัจฉริยะ 3 ภาษา

เพื่อเพิ่มมูลค่าและสนับสนุนข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

ในเขตเมืองกาญจนบุรีให้เป็นการท่องเที่ยวแบบดิจิทัล

[ Tourist Languages System ]